ظرف مکشوفه از ناحیه سغد قدیم

ظرف مکشوفه از ناحیه سغد قدیم

تاریخ بروزآوری:1393/09/15