ضیافت مذهبی ( دهقانان) سغدی

پنج کنت – نقاشی دیواری (سده 7 و 8 میلادی)

تاریخ بروزآوری:1393/08/25