الف) سر یک زن – ب) قوچ

ورخشا (بخارا) – گچ بری : سغدی (سده 6 میلادی)

تاریخ بروزآوری:1393/08/25