منظرۀ مردی سوار بر فیل و مشغول مبارزه با جانوری تخیلی است.

ورخشا (بخارا) – نقاشی دیواری سغدی (سده های 6 و 7 میلادی)

تاریخ بروزآوری:1393/08/25