نقاشی دیواری در پنجکنت که مرگ سیاووش (ایزد) و تولد مجدد او را نشان می دهد.

نقاشی دیواری در پنجکنت که مرگ سیاووش (ایزد) و تولد مجدد او را نشان می دهد.

تاریخ بروزآوری:1393/08/25