بخشی از دیوار بزرگ گرگان در شمال شرق ایران

بخشی از دیوار موقیت دیوار بزرگ گرگان در شمال شرق ایران

تاریخ بروزآوری:1397/09/17