تصویر شیر زخمی در صحنه شکار، حچاری روی سنگ، کاح آشور بانیپال، نینوا، حدود 650 پیش از میلاد، موزه بریتانیا

تصویر شیر زخمی در صحنه شکار، حچاری روی سنگ، کاح آشور بانیپال، نینوا، حدود 650 پیش از میلاد، موزه بریتانیا

تاریخ بروزآوری:1396/12/03