هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


ادامه روند نزولی نفت

بازار نفت

تاریخ بروزآوری:1396/11/12