مراسم افتتاح برج شهیاد (آزادی) با حضور محمد رضا پهلوی و سران برخی کشورهای خارجی

مراسم افتتاح برج شهیاد (آزادی) با حضور محمد رضا پهلوی و سران برخی کشورهای خارجی

تاریخ بروزآوری:1396/11/02