یک کار توشه با زمینه قرمز رنگ به نام داریوش اول بر ورودی دیوارهای معبد هیبیس

یک کار توشه با زمینه قرمز رنگ به نام داریوش اول بر ورودی دیوارهای معبد هیبیس

تاریخ بروزآوری:1393/07/29