هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


 دروازه اصلی ورودی معبد هیبیس که در دوره داریوش ساخته شده است

دروازه اصلی ورودی معبد هیبیس که در دوره داریوش ساخته شده است

تاریخ بروزآوری:1393/09/15