دروازه اصلی ورودی معبد هیبیس که در دوره داریوش ساخته شده است

دروازه اصلی ورودی معبد هیبیس که در دوره داریوش ساخته شده است

تاریخ بروزآوری:1393/09/15