هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمای دیگر از معبد هیبیس در واحه الخارقه مصر

نمای دیگر از معبد هیبیس در واحه الخارقه مصر

تاریخ بروزآوری:1393/07/29