بخشی از سالن ستون دار معبد هیبیس در واحه الخارقه مصر

بخشی از سالن ستون دار معبد هیبیس در واحه الخارقه مصر

تاریخ بروزآوری:1393/07/29