نمای کلی معبد هیبیس در واحه الخارقه

نمای کلی معبد هیبیس در واحه الخارقه

تاریخ بروزآوری:1393/07/29