هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


مقایسه آثار بدست آمده از سربازان هخامنشی در مصر با سنگ نگاره‌های تخت جمشید

مقایسه آثار بدست آمده از سربازان هخامنشی در مصر با سنگ نگاره‌های تخت جمشید

تاریخ بروزآوری:1393/07/29