نقش برجسته ی مراسم سوگواری یکی از هخامنشیان در مصر بدست آمده از ممفیس

نقش برجسته ی مراسم سوگواری یکی از هخامنشیان در مصر بدست آمده از ممفیس

تاریخ بروزآوری:1393/07/29