هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


مسیر آبراه باستانی و محل کتیبه های داریوش

مسیر آبراه باستانی و محل کتیبه های داریوش

تاریخ بروزآوری:1393/07/29