هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


ستون سنگی یادبود نارام‌سین (Naram-Sin)، به مناسبت پیروزی او بر لولبیان (مزه لوور)

ستون سنگی یادبود نارام‌سین (Naram-Sin)، به مناسبت پیروزی او بر لولبیان (مزه لوور)

تاریخ بروزآوری:1393/07/27