هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


طرح دربند گاور (غار) در استان سلیمانیه عراق، نارام سین پادشاه اکد

طرح دربند گاور (غار) در استان سلیمانیه عراق، نارام سین پادشاه اکد

تاریخ بروزآوری:1393/09/15