هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نقش برجسته دوم  بر صخره کل–گارا

نقش برجسته دوم بر صخره کل–گارا

تاریخ بروزآوری:1393/07/27