هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


عقاب مادى: روی سربند این مرد مادی عقابی نقش بسته که در پرچم ایرانیان دوران هخامنشی استفاده می شده است. این طرح در موزه‌ی ایروان ارمنستان قرار دارد.

عقاب مادى: این طرح واره‌ی مردی مادی است متعلق به ۵۰۰ پ.م که سربند عجیبی به سر کرده است.

تاریخ بروزآوری:1395/11/15