هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


هوخشتره با تقسیم ارتش خود براساس تجهیزات جنگی یعنی نیزه‌داران، کمانداران و سواران، توانست سپاهی حرفه‌ای به وجود آورد

هوخشتره با تقسیم ارتش خود براساس تجهیزات جنگی یعنی نیزه‌داران، کمانداران و سواران، توانست سپاهی حرفه‌ای به وجود آورد

تاریخ بروزآوری:1395/11/15