هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


سازه کشف شده زیر میدان امام اصفهان بخشی از یک شبکه آبرسانی است

تاریخ بروزآوری:1395/10/27