هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


در نقش برجسته های به جا مانده از آشوربانیپال، رفتار مستبدانه‌ی او را با اسرای جنگی شاهدیم

در نقش برجسته های به جا مانده از آشوربانیپال، رفتار مستبدانه‌ی او را با اسرای جنگی شاهدیم

تاریخ بروزآوری:1395/09/08