آثار رطوبت بر دیواره‌ بنای تاریخی گنبد سلطانیه

آثار رطوبت بر دیواره‌ بنای تاریخی گنبد سلطانیه - عکس از سیاوش آریا

تاریخ بروزآوری:1395/09/07