نمای آناهیتا بر روی یک سرستون در موزه تاق بستان

نمای آناهیتا بر روی یک سرستون در موزه تاق بستان

تاریخ بروزآوری:1395/02/25