هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


شریف حسین (حسین بن علی هاشمی) بزرگِ خاندان هاشمی،  شریفِ مکه و امیر حجاز

شریف حسین (حسین بن علی هاشمی) بزرگِ خاندان هاشمی، شریفِ مکه و امیر حجاز

تاریخ بروزآوری:1398/07/14