هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


عبدالعزیز بن عبدالرحمان بن فیصل بن ترکی (ملک عبدالعزیز بنیان گذار عربستان سعودی در جوانی)

عبدالعزیز بن عبدالرحمان بن فیصل بن ترکی (ملک عبدالعزیز بنیان گذار عربستان سعودی در جوانی)

تاریخ بروزآوری:1398/07/14