مکان و سرعت را هم زمان نمی توان اندازه گیری کرد؟

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

تاریخ بروزآوری:1394/07/18