هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 17 – قطعات نقوش تیسفون (رویتر، 1387:674)

تصویر 17 – قطعات نقوش تیسفون (رویتر، 1387:674)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29