خلیفه هارون‌الرشید در گرمابه اثر کمال الدین بهزاد

خلیفه هارون‌الرشید در گرمابه اثر کمال الدین بهزاد

تاریخ بروزآوری:1394/05/15