هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 16 – تیسفون، قصر بنت القاضی: طبقه پائین (کلیسای کاوش شده)، (رویتر ، 1387:162الف)

تصویر 16 – تیسفون، قصر بنت القاضی: طبقه پائین (کلیسای کاوش شده)، (رویتر ، 1387:162الف)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29