هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 15 – تیسفون، قصر بنت القاضی: طبقه فوقانی (کلیسای کاوش شده)، (رویتر ، 1387:162ب)

تصویر 15 – تیسفون، قصر بنت القاضی: طبقه فوقانی (کلیسای کاوش شده)، (رویتر ، 1387:162ب)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29