هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 13 – بخشی از تزئینات طاق کسری (هرمان،1387:144(

تصویر 13 – بخشی از تزئینات طاق کسری (هرمان،1387:144(

تاریخ بروزآوری:1392/10/29