هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 12  – تیسفون، طاق کسری، جزئیات پله‌بندی کنگره‌های کامل شده با گلواره‌های گچبری (رویتر، 1387:145)

تصویر 12 – تیسفون، طاق کسری، جزئیات پله‌بندی کنگره‌های کامل شده با گلواره‌های گچبری (رویتر، 1387:145)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29