هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 11 – پلان طاق کسری (ایوان خسرو)، (رویتر، 1387:674)

تصویر 11 – پلان طاق کسری (ایوان خسرو)، (رویتر، 1387:674)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29