هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 10 – تیسفون، طاق کسری، جزئیات جا پیکره‌ای در نمای پشتی(رویتر، 1387:140)

تصویر 10 – تیسفون، طاق کسری، جزئیات جا پیکره‌ای در نمای پشتی(رویتر، 1387:140)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29