هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 9  – طاق گهواره‌ای ساسانی با مقطع شلجمی ساخته شده بدون داربست (رویتر، 1387:129)

تصویر 9 – طاق گهواره‌ای ساسانی با مقطع شلجمی ساخته شده بدون داربست (رویتر، 1387:129)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29