چارلز اول پادشاه انگلیس در سده 17 که توسط پارلمان اعدام شد

چارلز اول پادشاه انگلیس در سده 17

تاریخ بروزآوری:1402/06/27