مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خبر داد: کشف تاس تخته نرد باستانی از جنس استخوان در گیلان

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خبر داد: کشف تاس تخته نرد باستانی از جنس استخوان در گیلان

تاریخ بروزآوری:1402/04/31