هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 8 – نمای جانبی ایوان کسری (نصیری انصاری،1350:150)

تصویر 8 – نمای جانبی ایوان کسری (نصیری انصاری،1350:150)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29