کشف تالار مخفی و تونل ۱۵۰۰ساله در ترکیه

کشف تالار مخفی و تونل ۱۵۰۰ساله در ترکیه

تاریخ بروزآوری:1402/03/25