حقابه هیرمند از معاهده سال ۱۳۵۱ تا به امروز

حقابه هیرمند از معاهده سال ۱۳۵۱ تا به امروز

تاریخ بروزآوری:1402/03/07