سرمایه گذاری رویال داچ شل بر روی انرژیهای پاک

توربین بادی ساخت رویال داچ شل

تاریخ بروزآوری:1400/06/20