فرونشست زمین در اطراف تخت جمشید

فرونشست زمین در اطراف تخت جمشید

تاریخ بروزآوری:1400/06/12