احمد شاه مسعود؛ شیر دره پنجشیر در حلقه یاران

احمد شاه مسعود؛ شیر دره پنجشیر در حلقه یاران

تاریخ بروزآوری:1400/06/03