تصویرهایی که وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی از سراج الدین حقانی منتشر کرده اند

تصویرهایی که وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی از سراج الدین حقانی منتشر کرده اند

تاریخ بروزآوری:1400/05/29