عبدالغنی برادر کنار مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا

عبدالغنی برادر کنار مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا

تاریخ بروزآوری:1400/05/29