سکه ضرب شده بسطام غاصب (گستهم یا ویستهم) در ری

سکه ضرب شده بسطام غاصب (گستهم یا ویستهم) در ری

تاریخ بروزآوری:1400/05/27