احمد شاه مسعود؛ شیر دره پنجشیر

احمد شاه مسعود؛ شیر دره پنجشیر

تاریخ بروزآوری:1400/05/26